ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ – Καθορισµός ειδικοτήτων για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του ∆ήµου ∆έλτα, έτους 2015.

Η ∆/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Συντήρησης και ∆ιαχείρισης Οχηµάτων του ∆ήµου καθορίζει της ειδικότητες και τον αριθµό θέσεων, για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο ∆ήµο ∆έλτα, για το έτος 2015, ως εξής :
DELTA1

Αναμένεται η προκήρυξη εντός των επομένων ημερών