ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προς υλοποίηση των Γενικών Προγραμμάτων “Αθληση για Όλους” για τη χρονική περίοδο 2015¬2016.

Οι Κ.Φ.Α. θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση όπως ακριβώς προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 26869/1-10¬2013 (ΦΕΚ 2527/τ.Β’/8-10-2013) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/ες:
ΠΕ ΚΦΑ με ειδικότητα Πάλη: 1 άτομο
ΠΕ ΚΦΑ με ειδικότητα Ενόργανη: 1 άτομο
ΠΕ ΚΦΑ με ειδικότητα Κλασικό Αθλητισμό: 1 άτομο
ΠΕ ΚΦΑ με κύρια ειδικότητα Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί και Δευτερεύουσα ειδικότητα Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή: 1 άτομο
ΠΕ ΚΦΑ με ειδικότητα Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου: 1 άτομο
ΠΕ ΚΦΑ με ειδικότητα Αντισφαίριση: 1 άτομο
ΠΕ ΚΦΑ με ειδικότητα Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες: 1 άτομο

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
Αίτηση που θα συνοδεύεται από:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής και ειδικότητας/τες, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
7. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις διδακτικών ωρών ανα μήνα από τους φορείς (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.α.) ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία.
Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού κώδικα.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια έως 30 εβδομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας, Γεωργίου Παπανδρέου 12 Ν. Μουδανιά Τ.Κ 63 200, Νομός Χαλκιδικής, απευθύνοντας την επιστολή στο τμήμα Αθλητισμού (τηλ. επικοινωνίας: 23730-65686). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάση των κριτηρίων του νόμου, θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στα γραφεία του φορέα και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παράβολου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ