ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-art-time-job-vacancies

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής, που εδρεύει στην Νικήτη Χαλκιδικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Α/Α Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  ΝΙΚΗΤΗ (1 άτομο θα απασχοληθεί στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας και 1 άτομο στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης) ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 7 μήνες

 

2

 

102 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  ΝΙΚΗΤΗ (4 άτομα θα απασχοληθούν στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας, 2 άτομα στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης) ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

(Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 6 μήνες

 

6
103 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  ΝΙΚΗΤΗ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας και Τορώνης) ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

(Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 6 μήνες

 

1
104 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  ΝΙΚΗΤΗ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας) ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

(Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 6 μήνες

 

1
105 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  ΝΙΚΗΤΗ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) 7 μήνες 1
106 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  ΝΙΚΗΤΗ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας και Τορώνης) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 6 μήνες 1
107 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  ΝΙΚΗΤΗ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας και Τορώνης)   

 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

5 μήνες 1
108 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  ΝΙΚΗΤΗ (19 άτομα θα απασχοληθούν στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας και 8 άτομα θα απασχοληθούν στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης)   

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

(ΣΥΝΟΔΟΙ

 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)

5 μήνες 27

 

109 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  ΝΙΚΗΤΗ (10 άτομα θα απασχοληθούν στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας και 4  άτομα θα απασχοληθούν στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης)   

 

 

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

5 μήνες 14
110 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  ΝΙΚΗΤΗ (5 άτομα θα απασχοληθούν στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας και 4 άτομα θα απασχοληθούν στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης)   

 

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4 μήνες 9

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1) Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας, Τ.Κ.  630 88 Νικήτη, απευθύνοντας την στη Γραμματεία υπόψιν κας Τσολακίδου Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 23753-50118-50100) ή 2) Δημοτική Ενότητα Τορώνης, Τ.Κ. 630 72 Συκιά, απευθύνοντας την στη Γραμματεία υπόψιν κας Κοκκώνη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23753-50200-201).  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις