00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0001H

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Παύλου Μελά που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
100Δήμος Παύλου Μελά Ν. ΘεσσαλονίκηςΣταυρούπολη Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού

ταχογράφου)

8 μήνες13
101Δήμος Παύλου Μελά Ν. ΘεσσαλονίκηςΣταυρούπολη Ν. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Ηλεκτρολόγων8 μήνες3
102Δήμος Παύλου Μελά Ν. ΘεσσαλονίκηςΣταυρούπολη Ν. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών8 μήνες2
103Δήμος Παύλου Μελά Ν. ΘεσσαλονίκηςΣταυρούπολη Ν. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτήεκσκαφέα)8 μήνες2
104Δήμος Παύλου ΜελάΣταυρούπολη Ν. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου8 μήνες2
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
Ν. Θεσσαλονίκης(καλαθοφόρου οχήματος)
105Δήμος Παύλου Μελά Ν. ΘεσσαλονίκηςΣταυρούπολη Ν. ΘεσσαλονίκηςΥΕ Πλύντη Λιπαντή8 μήνες1
106Δήμος Παύλου Μελά Ν. ΘεσσαλονίκηςΣταυρούπολη Ν. ΘεσσαλονίκηςΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας8 μήνες38

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις