Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των εποχικών -επειγουσών αναγκών για την προστασία του Δασικού Χωριού (καθαρισμός από ξηρά χόρτα και κλαδιά, συγκέντρωση και μεταφορά αυτών, διάνοιξη μονοπατιών, συντήρηση οικίσκων)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ

ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι
κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής
κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας (α)
τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή
(β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
αυτοκινήτων ή πτυχίο Α
ή Β
κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας
Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος
ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου
Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
τεχνικής επαγγελματικής σχολής
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή
σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν.1346/83 ειδικότητας
Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας
που καθορίζεται κάθε φορά με την
προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.

2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται
δυνατή η πλήρωση των θέσεων από
υποψηφίους με τα προσόντα της
προηγούμενης παραγράφου
επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν
διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο
τίτλο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

3. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται
δυνατή η πλήρωση των θέσεων του
κλάδου αυτού από υποψηφίους με
τα προσόντα του προηγούμενου
εδαφίου επιτρέπεται η κάλυψή τους
με προσόν απολυτήριο τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και
τριετή τουλάχιστον εμπειρία

4. Ισχύουσα Επαγγελματική Άδεια
οδήγησης Γ
κατηγορίας

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ