ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ – Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει έξι (6) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ως εξής:

 

Κωδικός απασχόλησηςΤόπος εκτέλεσηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101Μουσικοκινητικό Εργαστήρι ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΈως 12 μήνες1
102Μουσικοκινητικό Εργαστήρι ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Έως 12 μήνες1
103Μουσικοκινητικό Εργαστήρι ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΈως 12 μήνες1
104Μουσικοκινητικό Εργαστήρι ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Έως 12 μήνες1
105Μουσικοκινητικό Εργαστήρι ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΈως 12 μήνες1
106Μουσικοκινητικό Εργαστήρι ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Έως 12 μήνες1

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων).

Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 30951/18-09-2015 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Τα κριτήρια πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 30951/18-09-2015 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού και στο παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) με ημερομηνία 04-02-2015.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, με συνημμένα τα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίας Παρασκευής, Λ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 153 43, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης – Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κκ Φράγκου Φλωρέντιου – Ε. Μάνδρου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2004 562) , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Τα πιστοποιητικά ή τα δικαιολογητικά, με τα οποία, αποδεικνύονται οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, αναφέρονται αναλυτικά στην 30951/18-09-2015 ανακοίνωση, καθώς και στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), με ημερομηνία έκδοσης 04-02-2015.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ