Το Διοικητικό Συµβούλιο του Δηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» εγκρίνει οµόφωνα την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, για την κάλυψη των έκτακτων και αυξηµένων αναγκών της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης εργασίας, συνολικά έξι (6) ατόµων και συγκεκριµένα:

α) τριών (3) ατόµων ειδικότητας βρεφονηπιοκόµων ΤΕ
β) τριών (3) ατόµων ειδικότητας βοηθού βρεφοκόµου ∆Ε

Η πρόσληψη ατόµων των παραπάνω ειδικοτήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, κρίνεται άµεση και επιτακτική για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του Δηµοτικού Βρεφοκοµείου.

Αναμένονται στις επόμενες ημέρες και η δημοσίευση των προκήρυξεις των παραπάνω θέσεων