ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cover letter

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Β.Δ. 631/72, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91,
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο
εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν.2190/1994, και με την Αρ. Πρωτ. 2901.02/21/2015/08-06-2015 έγκριση ΥΠΟΥΝΤ/ΔΔΥ 1Ο
ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :

α) Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους Α’ τάξης Ε.Ν.
β) Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους Β’ τάξης Ε.Ν.
γ) Ένα (01) βοηθό πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχος Γ’ τάξης Ε.Ν. ή Ναύκληρος
δ) Έναν (01) ιατρό

Αντικείμενα διδασκαλίας:
Σύμφωνα με τους οριζόμενους κύκλους σπουδών και την αναλυτική ύλη αυτών προς
επίτευξη των στόχων που αναγράφονται στο Μ.2115.13/3/96/11-11-96 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, , από την
επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης
στην ιστοσελίδα του Προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ ” του Υπουργείου, ήτοι μέχρι και την
01/07/2015, να υποβάλλουν ή αποστείλουν ” ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS ” στη
ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ταχ. Κώδικας 57004) αίτηση με
τα σχετικά δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις
κ.λ,π. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS)

Επικοινωνία:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2392034200 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.yen.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις