ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs_offered

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας με τις παρακάτω ειδικότητες:
• Ένας (1) χειριστής μηχανήματος έργου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ειδικότητας 1 για τα ΜΈ. 1.3 (Τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα μηχανήματα τύπου jcb κλπ (Π.Δ. 113/2012) ή ομάδας Β’, Δ’ τάξης σύμφωνα με το ΠΔ 31/1990 .
• Ένας (1) χειριστής μηχανήματος έργου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Ομάδας Α, ειδικότητας 3 για τα ΜΈ. 3.5 (Διαμορφωτήρας Grader) σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012 ή ΟμάδαςΖ’, Γ’τάξης σύμφωνα με το ΠΔ31/1990.
• Τέσσερις (4) εργάτες ΥΕ Εργατών .

Β. Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί υπό τις οδηγίες του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας.
Γ. Οι υποψήφιοι που πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, καταθέτουν αυτοπροσώπως αίτηση στη Δ/νση Διοικητικού — Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας 3ος όροφος στο Τμήμα Προσωπικού από 3-6-2015 έως 9-6-2015 με τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο αριθμός Μητρώου ΙΚΑ.
2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας.
6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μας μέσα στο τελευταίο 12μηνο.
7. Άδεια χειριστή μηχανημάτων σύμφωνη με τις ζητούμενες ειδικότητες .
Ε. Η αμοιβή και η εργασία των προσληφθέντων θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η δαπάνη μισθοδοσίας τους θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΣΤ. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και να συνταχθεί σχετικό πρακτικό καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις