00---ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0001C

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά πενήντα τριών (53) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ή
παροδικών αναγκών,[ σαράντα οκτώ (48) ατόµων του Θερέτρου Αξιωµατικών του
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (Ν.Β.Ν.Ε.), που εδρεύει στο ∆ήµο
Μαραθώνα, καθώς και πέντε (5) ατόµων του θερέτρου Αξιωµατικών του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ
στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ, που εδρεύει στη νήσο Πόρος]

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
6 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΑΓΕΙΡΩΝ)
16 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
16 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)
8 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Πλύντες Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών)
1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (Εργάτες Γενικών Εργασιών)

ΠΟΡΟΣ
1 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΑΓΕΙΡΩΝ)
1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΥΚΤΙΚΩΝ)
1 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)
2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ)

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία των υπηρεσιών
µας στις ακόλουθες διευθύνσεις:
α) Για το Θέρετρο Αξιωµατικών Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ)
Αγ.Μαρίνα-Λοιµικού, ∆ήµου Μαραθώνα, Τ.Κ. 19007 υπόψιν Υποπλοιάρχου (Ε)
Α.Χάλαρη ΠΝ και Σηµαιοφόρου (Ε) Καριτοπούλου Θ. ΠΝ (τηλ. επικοινωνίας: 22940-
60000 και 22940-60119 κατά τις εργάσιµες µέρες από 8:00 π.µ. µέχρι 14:00 µ.µ.).
β) Για το Θέρετρο Αξιωµατικών ΚΕ ΠΟΡΟΣ/Νήσος Πόρος, Τ.Κ.18020, υπόψιν κ.
Λεβειδιώτη Θ. (τηλ. επικοινωνίας: 22980-20115 κατά τις εργάσιµες µέρες 8:00 π.µ.
έως τις 14:00 µ.µ.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδροµικώς, πρέπει να
αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή σε απλό φάκελο µεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό
φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέµεται από τα ΕΛΤΑ.
Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις