00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0001A

ΜΑΓΝΗΣΙΑ – ΒΟΛΟΣ – Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών :

– οκτώ (8) Οδηγών Αυτοκινήτων ∆Ε (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και µε άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας)
– ενός (1) Οδηγού µε δίπλωµα τρακτέρ ∆Ε
– ενός (1) Χειριστή Μηχανήµατος τύπου JCB ∆Ε και
– σαράντα (40) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ

για την αντιµετώπιση άµεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, µαζί
µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ήµος Βόλου, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας
Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης
Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53121 και 24213-53122), όπου θα
διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 24/6/2015 και λήγει την
30/6/2015. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες από
08:00 έως 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις