ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-art-time-job-vacancies

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικής διάρκειας ως κάτωθι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΑΤΑ T\¥TmΛ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΠ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ένας (1)

Ένας (1)

Δύο(2)

Ένας (1)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τρεις (3)μήνες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Να είναι άνεργοι και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Προσκόμιση τίτλου-πιστοποιητικού σπουδών αναλόγως της ειδικότητας.
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
6. Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκάμηνου (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Για τη θέση ΔΕ χωματουργικών μηχ/των και για τη θέση ΔΕ χειριστή Γκρέϊντερ: Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχ/των εκτέλεσης έργων.

Για τη θέση ΥΕ εργατών καθαριότητας και πυροπροστασία: Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου-Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση: Κιερίου 49, τηλ: 2443353213-2443353212) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις