ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs-growth

ΕΦΟΡΕΙA ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού καθώς και ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες” της πράξης “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών της Αττικής που επλήγησαν απο τις πυρκαγιές του Ιουλίου-Αυγούστου 1998/Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων κατάντη των αναβαθμών ανάσχεσης φερτών στην Ηλιούπολη, όσον αφορά στους βασικούς Συλλεκτήριους Αγωγούς Σ2 και Σ3”

  • 2 Αρχαιολόγος ΠΕ
    3 Ειδικευμένος Εργάτης ΥΕ

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα συνημμένα
δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε
περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν
πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της
υπηρεσίας στην διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4, Αθήνα τ.κ 117-24, εντός προθεσμίας πέντε (5)
εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη εργάσιμη, της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, της καταχώρησης στον δικτυακό κόμβο
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (diavgeia.gov.gr) καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού(www.yppo.gr).
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 19-10-2015 έως 23-10-2015, κατά τις ώρες 9:00 – 13:00 στη
Γραμματεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]