Η ΔΕΗ με 4 προκηρύξεις ανακοινώνει την πρόσληψη 467 ατόμων με 8μηνα στην Φλώρινα και την Κοζάνη. Συγκεκριμένα με την ΣΟΧ 5/2015 371 θέσεις , με την ΣΟΧ 6/2015 74 θέσεις , με την ΣΟΧ 7/2015 20 θέσεις και με την ΣΟΧ 8/2015 2 θέσεις εργασίας.

00---ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0001C

ΣΟΧ 5/2015 της ΔΕΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων εβδομήντα ενός (371) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)

8 μήνες92
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
102Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)

8 μήνες23
103Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων

& Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)

8 μήνες10
104Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)

8 μήνες21
105Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)

8 μήνες13
106Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνικοί Ορυχείων

8 μήνες62
107Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)

8 μήνες32
108Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)

8 μήνες5
109Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

8 μήνες18
110Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

8 μήνες9
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
111Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων

8 μήνες10
112Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)

8 μήνες1
113Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)

8 μήνες1
114Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)

8 μήνες34
115Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

8 μήνες40

ΣΟΧ 7/2015 της ΔΕΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας, Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες αυτού στο Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
116Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕ

Τοπογράφων Μηχανικών

8μήνες1
117Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕ

Πολιτικών Μηχανικών

8μήνες4
118Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕ

Μηχανολόγων Μηχανικών

8μήνες3
119Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕ

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

8μήνες1
120Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕ

Χημικών Μηχανικών

8μήνες1
121Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕ

Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών

8μήνες1
122Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΠΕ Γεωλόγων8μήνες3
123Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕ

Δασολόγων

8μήνες1
124Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΕ

Τοπογράφων Μηχανικών

8μήνες3
125Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΕ

Μηχανολόγων Μηχανικών

8μήνες1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
126Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΕ

Γεωπόνων

8μήνες1

ΣΟΧ 6/2015 της ΔΕΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τεσσάρων (74) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Νομού Κοζάνης, για το Ορυχείο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΤόπος απασχόλησηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
131Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)

8 μήνες18
132Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)

8 μήνες3
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΤόπος απασχόλησηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
133Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)

8 μήνες5
134Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)

8 μήνες3
135Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ

Τεχνικοί Ορυχείων

8 μήνες8
136Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)

8 μήνες5
137Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)

8 μήνες2
138Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

8 μήνες4
139Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ

Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

8 μήνες4
140Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ

Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)

8 μήνες12
141Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ

Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

8 μήνες10

ΣΟΧ 8/2015 της ΔΕΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Δήμου Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, για την κάλυψη αναγκών στο Ορυχείο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσιακή ΜονάδαΤόπος ΑπασχόλησηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
142Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕ

Τοπογράφοι Μηχανικοί

8μήνες1
143Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕ

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

8μήνες1

Ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2015 για τον Ν. Φλώρινας

Ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2015 για τον Ν. Φλώρινας

Υποβολή Αιτήσεων από 17.09.2015 έως και 26.09.2015

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2015 για τον Ν. Κοζάνης

Ανακοίνωσης ΣΟΧ 7/2015 για τον Ν. Κοζάνης

Υποβολή Αιτήσεων από 17.09.2015 έως και 26.09.2015

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις