4 προσλήψεις στο Ναύπλιο

 

Ο Δήμος καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 19/4/2017 ( Τετάρτη ) έως και τις 28/4/2017 ( Παρασκευή) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ναυπλιέων, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού Βας.Κων/νου 34, στο Ναύπλιο  (τηλ.2752360926 και 2752360927).

 

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

1.    Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 106/2017 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης σε τέσσερα [4] άτομα, ήτοι:
>     Μία [1 ] προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο της ΤΚ. Μιδέας
>     Δύο [ 2 ] προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο της ΤΚ. Μάνεση
>     Μία [1] προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο της ΤΚ. Ανυφίου
Όσον αφορά την κάλυψη της θέσης για την γεώτρηση της Τ.Κ. Αργολικού αυτή θα καλύπτεται εκ περιτροπής από τους υδρονομείς των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων.

2.    Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθ. 106/2017 απόφασή του, την αρδευτική περίοδο από 1/5/2017 έως 30/9/2017.

AdTech Ad

3.    Απαιτούμενα Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 65ο . γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

4.    Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής – προτίμησης. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1)    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2)    Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.
3)    Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο
4)    Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των προς πρόσληψη υποψηφίων.
5.    Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων. H απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ελεγχθεί, ως προς την νομιμότητά της, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Ο διορισμός των υδρονομέων αφορά μόνο την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω .

6.    Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β. 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α ‘] «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»)
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού
αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

7.    Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Βας. Κων/νου -34, στο Ναύπλιο)

8.    Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Ναυπλιέων – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Βασ. Κων/νου 34,Ναύπλιο Τηλέφωνο 2752360926 και 2752360927
Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. (πηγή) — ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ