ERGASIA-JOBS-ΕΡΓΑΣΙΑ-E35

ΒΟΙΩΤΙΑ – Ο Δήμος Τανάγρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει διδακτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία) και με χρονική διάρκεια σύμβασης 8 μήνες, για τις ανάγκες λειτουργίας εικαστικών, θεατρικών και μουσικών μαθημάτων του Δήμου Τανάγρας για την περίοδο 2015 – 2016, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, και συγκεκριμένα:

Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ΤανάγραςΔΕ Δάσκαλος/α Ζωγραφικής8 μήνες1
102Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ΤανάγραςΔΕ Δάσκαλος/α Χειροτεχνίας8 μήνες1
103Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Τανάγρας

ΔΕ Δάσκαλος/α

Υποκριτικής

Θεάτρου

8 μήνες1
104

Δημοτική

Κοινωφελής

Τανάγρας

ΔΕ Δάσκαλος/α Κλασσικής Κιθάρας8 μήνες1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).
4. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου.
5. Έγγραφα που να πιστοποιούν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις, σεμινάρια, (κλπ.) για την ειδικότητα που απαιτείται.
6. Αποδεικτικό προϋπηρεσίας στο αντικείμενο εάν υπάρχει.
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
8. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 και το άρθρο 17 του Ν.3584/2007 Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
10. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση , η γενική προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή /και Ιδιωτικό τομέα (σε χρόνια και μήνες) καθώς και αν υπάρχει εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων κλπ.

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν, σε ακρόαση εκτέλεσης έρ¬γου, κατά την κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει, τα πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνι¬κή σταδιοδρομία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσημους διεθνείς και πανελλήνιους Όσοι προσληφθούν θα προσκομίσουν ποινικό μητρώο κατά την υπογραφή της σύμβασης καθώς και τυχόν απαραίτητη άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους.

Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Τ., στο Δημαρχείο Σχηματαρίου,(Δευτέρα- Παρασκευή και ώρες 9.00π.μ.-14.00μ.μ.) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.Τ. Δήμος Τανάγρας Πλ. Ταξιαρχών 1 ΤΚ 32009 με επισυναπτόμενα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νομού Βοιωτίας ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Τ., τηλ.:2262351180-181 Η παρούσα διατίθεται ολόκληρη στην ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας στη διεύθυνση: tanagra.gr

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις