ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-art-time-job-vacancies

ΔΡΑΜΑ – ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ – Ανακοίνωση για την πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Αγίου Αθανασίου, Δοξάτου, Καλαμπακίου και Κυργίων με αντικείμενο παροχή υπηρεσιών Δημιουργικής Απασχόλησης σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 4 (τέσσερα άτομα) ειδικοτήτων 3 Παιδαγωγών και 1 Πληροφορικής, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2016 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Παιδαγωγοί:
Με αντικείμενο:
Την αρμονική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
1. Τη δημιουργία σωστών διαπροσωπικών σχέσεων
2. Την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και υπευθυνότητας
3. Τον εμπλουτισμό των εμπειριών τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
4. Την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και της δημιουργικής έκφρασης
5. Την απόκτηση εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους
6. Την γλωσσική και νοητική ανάπτυξή τους
7. Την γνωριμία τους με την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Πληροφορικής:
Με αντικείμενο:
1. Να αποκτήσουν τα παιδιά μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή ώστε να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε σημαντικές ανθρώπινες ασχολίες όπως η πληροφορία και η επεξεργασία της, η επικοινωνία, η ψυχαγωγία και οι νέες δυνατότητες προσέγγισης της σε επαφή με προγράμματα που βοηθούν την εξοικείωσή τους με τον Η/Υ, την επεξεργασία κειμένου και λοιπών εφαρμογών που θα χρησιμεύσουν σαν θεμελιώδεις βάσεις στη μετέπειτα πορεία και σταδιοδρομία τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Παιδαγωγοί:
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Ή ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ κλάδου ΠΕ Δασκάλων ή Νηπιαγωγών της ημεδαπής , συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ανοιχτού Ελληνικού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Διδακτική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές ΚΔΑΠ ή στην Α/θμια εκπαίδευση. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, σχετικά με το αντικείμενο.

Πληροφορικής:
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής ή αντίστοιχο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής της ημεδαπής, ή ισότιμο , αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών.
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα για τη σύναψη της σύμβασης έργου.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι

πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ή Πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι.
5. Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας.
6. Λοιπά δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια πρόσληψης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται με αιτιολογημένη απόφαση, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Όσοι πληρούν τα γενικά τυπικά προσόντα τίθενται στην κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας και του κ. Προέδρου που έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής. Η επιλογή θα γίνει λαμβανομένων υπόψη των τυπικών προσόντων της ανακοίνωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ. στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ.) Τ.Κ. 66032 Κύργια
Δράμας τηλ 2521352214.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις