ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ – Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 38 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» κατά την περίοδο 2015 – 2016, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες) με ωρομίσθια αποζημίωση, με τις παρακάτω ειδικότητες:

ΑΕΡΟΒΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ, ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, TAE KWON DO, ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ*, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ.

*Για τη λειτουργία των ειδικών προγραμμάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή ή ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράμματα που πρόκειται να υλοποιήσει ο φορέας (άσκηση καρδιοπαθών, άσκηση νεφροπαθών και άσκηση σε παιδιά με αυτισμό).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 26869/1-10-2013 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού ΦΕΚ 2527/Β/8.10.2013 που αφορά: «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»

 • Τυπικό προσόν είναι το πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση
  doc Έντυπο αίτησης [70Kb]
 2. Φωτοτυπία του πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 3. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική ενότητα σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί (Δημοτικές ενότητες Ευόσμου, Κορδελιού).
  doc Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης [26Kb]
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
 8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων ) ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών , κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής
  doc Αναλυτικός πίνακας προϋπηρεσίας [55Kb]
 10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9 παρ. 3 της αρ. 26869/1-10-2013 με θέμα “Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για όλους” Φ.Ε.Κ. 2527/8-10-2013.

Επιλογή -Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την υπ’ αρ 538/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης, στο Δημαρχείο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης (Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 56, 3ος όροφος, Κορδελιό, τηλ. Επικοινωνίας: 2313300342 & 2313300337,από 25-11-2015 και για (10) δέκα ημέρες, έως και 4-12-2015, κατά τις ώρες 8:30΄- 13:30΄. (Πληροφορίες τηλ: 2310574155, 700082, 705442)

Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου ( www. Kordelio-evosmos.gr)

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ