ΑΤΤΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά που εδρεύουν στο Νομό Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)

00-ERGASIA-ΕΡΓΑΣΙΑ-1001

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΤόπος απασχόλησηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
415Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας Πειραιά

Η υπηρεσία θα κατανείμει εντός του Ν. Αττικής

το προσωπικό ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ6 μήνες (πλήρους απασχόλησης)34

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών, να διαθέτουν, ισχύουσα, επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ
κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού καθώς και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3 και να την
υποβάλουν από 16-10-2015 έως και 26-10-2015:

α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, η οποία θα απευθύνεται στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου
∆υναµικού, Τµήµα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 – ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΟΧ 36/2015) (τηλ. επικοινωνίας: 210 3353228 – 210 3353487, κ. Γεωργακοπούλου).

β)είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών
Λειτουργιών Αττικής, οδός Κουµουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου) 5ος όροφος,
ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 3353859
και 210 3353698).

Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και οποιεσδήποτε
πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτοµερώς στην 112/1032/311.31/27-08-2015 Ανακοίνωση, η οποία θα
είναι αναρτηµένη στην ανωτέρω ∆ιεύθυνση, και στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες όπου θα γίνουν οι προσλήψεις,
καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ www.elta.gr και συγκεκριµένα µέσω της διαδροµής : Κεντρική σελίδα
– η Εταιρεία – Συνεργαστείτε µαζί µας – θέσεις εργασίας.

Αναπόσπαστο τµήµα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων
Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)” µε σήµανση έκδοσης “23-01-2015” το οποίο περιλαµβάνει
επισηµάνσεις για τα προσόντα, τα βαθµολογούµενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήµατα αυτά, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου
της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα – Έντυπα αιτήσεων – ∆ιαγωνισµών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3 και να την
υποβάλουν από 16-10-2015 έως και 26-10-2015

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις