00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0001G

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ο Οργανισμός Λιμένων Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) ανακοίνωσε με προκήρυξη του προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΟΛΘ Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων Η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον ΟΛΘ συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής

ΟΙ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
100Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)Θεσσαλονίκη

ΔΕ Χειριστές ηλεκτροκίνητων περιστρεφόμενων

γερανών και ηλεκτροκίνητων γερανογεφυρών

8 μήνες8
101Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)Θεσσαλονίκη

ΔΕ

Χειριστές φορτωτώνανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτωνμηχανημάτων στοιβασίας εμπορευ μ ατοκιβωτίων ή αυτοκινούμενων γερανών (θερμικών μηχανών)

8 μήνες7
102Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)Θεσσαλονίκη

ΔΕ

Ηλεκτρολόγοι βιομηχανικών εγκαταστάσεων

8 μήνες5
103Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)Θεσσαλονίκη

ΔΕ

Ηλεκτρολόγοι οχημάτωνμηχανημάτων

8 μήνες2
104Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)Θεσσαλονίκη

ΔΕ

Τεχνίτες εργαλείων

8 μήνες1
105Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)Θεσσαλονίκη

ΔΕ

Ηλεκτροσυγκολλητές

8 μήνες1
106Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛ.Θ. Α.Ε.)Θεσσαλονίκη

ΔΕ

Μηχανοτεχνίτες

8 μήνες3
107Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)Θεσσαλονίκη

ΔΕ

Τεχνίτες Οχημάτων

8 μήνες1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
108Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)ΘεσσαλονίκηΔΕ Οικοδόμοι8 μήνες2
109Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α. Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)Θεσσαλονίκη

ΔΕ

Ελαιοχρωματιστές

8 μήνες2
110Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)Θεσσαλονίκη

ΔΕ

Θερμοϋδραυλικός

8 μήνες1

Οι προυποθέσεις:

Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, επιφυλασσομένων των περί αντιρρησιών συνείδησης διατάξεων.
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

Οι υποψήφιοι να μην έχουν απολυθεί, κατά την προηγούμενη της πρόσληψης πενταετία, από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.
Τα ανωτέρω θα εξετασθούν από το Φορέα κατά τον χρόνο πρόσληψης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Κτίριο Διοίκησης, 1°* όροφος Γρ. Κεντρικού Πρωτοκόλλου, από 10:00 έως 13:00) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εντός Λιμένος, Α’ Προβλήτα – Τ.Θ. 104 67- Τ.Κ. 54110, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας, Κεντρικό Πρωτόκολλο, υπόψη κας Γ. Αρλέτου ή κας Ε. Χαμπίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310 – 593110, 2310 – 593121).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. (Η προκήρυξη εκδόθηκε επίσημα στις 30/9)

ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 10/10/2015

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (vvww.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 4 ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις