ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-Jobsw logo

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών θερινής λειτουργίας των Κέντρων Ετοιμότητας και Διασποράς Αεροπορίας (ΚΕΔΑ)/Ζούμπερι, που εδρεύει στο δήμο Μαραθώνα του νομού Αττικής και Σκοτίνας, που εδρεύει στο δήμο Δίου-Ολύμπου του νομού Πιερίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ

Δήμος Μαραθώνα

ΔΕ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

Από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 09/10/2015

2

102

ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ

Δήμος Μαραθώνα

ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

Από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 09/10/2015

1

103

ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ

Δήμος Μαραθώνα

ΔΕ

ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

Από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 09/10/2015

2

104

ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ

Δήμος Μαραθώνα

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 09/10/2015

2

105

ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ

Δήμος Μαραθώνα

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 09/10/2015

2

106

ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ

Δήμος Μαραθώνα

ΔΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ)

Από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 09/10/2015

2

107

ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ

Δήμος Μαραθώνα

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 10/10/2015

8

108

ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ

Δήμος Μαραθώνα

ΥΕ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 10/10/2015

8

109

ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ

Δήμος Δίου-Ολύμπου

ΥΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 30/09/2015

3

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-1-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας (Κ.Ε.Δ.Α.) Ζούμπερι, Λεωφόρος Αεροπορίας 1- Τ.Κ. 19005 Ν. Μάκρη- Ζούμπερι- υπόψη κας Δέσποινας Τσιτσή (τηλ. επικοινωνίας 2294051003 κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ) ή/και στο Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας (Κ.Ε.Δ.Α.) Σκοτίνας, Παραλία Σκοτίνας, Δήμου Δίου -Ολύμπου, Πιερία Τ.Κ. 60063 -υπόψη κας Κυριακής Χατζηλάμπρου (τηλ. επικοινωνίας 2352090120¬121-122 κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.),
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας/ Δνση Πολιτικού Προσωπικού (Β5/4), ΤΓΑ 1010, Λεωφ. Μεσογείων 229-231, Τ.Κ. 15561- Χολαργός Αττικής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις