ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ – Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει οτι προτίθεται να προσλάβει για την λειτουργία των αθλητικών προγραμμάτων ¨Άθληση για όλους¨ (Π.Α.γ.Ο) του Δήμου Πετρούπολης κατά την περίοδο 2015-2016, τρεις (3) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση μέχρι την 31/07/2016 για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

 

  • 2 Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ειδικής Αγωγής-Α.Μ.Ε.Α)
  • 1 Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ποδοσφαίρου)

Υποβολή αίτησης – απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο, υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης (Διεύθυνση: Κ. Βάρναλη 76-78, 13231 Πετρούπολη) για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1) Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
3) Φωτοτυπία του πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ