3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου

 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κάτω Νευροκοπίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΕΚΤ», στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου που εδρεύει στο Κάτω Νευροκόπι Ν. Δράμας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101Δήμος Κάτω Νευροκοπίου

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κάτω Νευροκοπίου»

Κ. ΝευροκόπιΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΈνα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος1
102Δήμος Κάτω Νευροκοπίου

AdTech Ad

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κάτω Νευροκοπίου»

Κ. ΝευροκόπιΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝΈνα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
103Δήμος Κάτω Νευροκοπίου

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κάτω Νευροκοπίου»

Κ. ΝευροκόπιΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Αμιγώς Οικονομικού)Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος1

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Τα απαιτούμενα προσόντα (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) είναι αναρτημένα στο χώρο των ανακοινώσεων του κεντρικού δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, στην ιστοσελίδα Διαύγεια του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Διεύθυνση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Ελένης Λαφαζανίδου (τηλ.: 2523350105) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας,
Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «29-11-2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-1-2016», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας
διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα -> Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Δειτε την προκηρυξη εδω (πηγή)ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ