ΜΑΓΝΗΣΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει βάσει της υπ’ αριθ. 102/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκεμε την υπ‘ αριθ. 3294/205657/11-11-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, Τρία (3) άτομα, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), συνολικής διάρκειας Δύο (2) Μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα – ειδικότητα, ως κάτωθι:

  • 1 (Μία) θέση ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων,
  • 2 (Δύο) θέσεις ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση, έως την Παρασκευή, 27
Νοεμβρίου 2015, στα γραφεία του ΝΠΔΔ.
Πληροφορίες – Αρμόδιος Υπάλληλος :Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος ( τηλ. 24253-50213) ή
Βασιλική Παπανικολάου (τηλ.24253-50209)

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ