ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-pJobsofTheWeek-13

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
ΤΡΙΚΑΛΑ – ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ – Το Ν.Π.∆.∆. «ΠΕΛΙΝΝΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των παιδικών Σταθµών του Ν.Π.∆.∆. «Πέλιννα» του ∆ήµου Φαρκαδόνας που εδρεύει στη Φαρκαδόνα

2 ΠΕ Νηπιαγωγών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας µας στην ταχυδροµική διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. «Πέλιννα» του ∆ήµου Φαρκαδόνας Τ.Κ. 42031
Φαρκαδόνα, τηλ. 2433350038, αρµόδιος υπάλληλος Μιλτιάδης Τασιούλας. Στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την
ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος του ∆ήµου Φαρκαδόνας.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


 

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
ΤΡΙΚΑΛΑ – ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ – Το Ν.Π.∆.∆. «ΠΕΛΙΝΝΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «ΠΕΛΙΝΝΑ» του ∆ήµου Φαρκαδόνας που εδρεύει στη Φαρκαδόνα

1 ∆Ε Μαγείρων

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. «ΠΕΛΛΙΝΑ» ∆ήµου Φαρκαδόνας, Γ. Γεννηµατά
1, Τ.Κ.42031, Φαρκαδόνα, απευθύνοντάς την στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού υπόψιν κ.
Μιλτιάδη Τασιούλα (τηλ. επικοινωνίας: 24333-50038).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας,
στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του
∆ήµου Φαρκαδόνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης
στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η
λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις