ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs-growth

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη τριών (3) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής
διάρκειας δύο (2) µηνών, ειδικότητας ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου, προκειµένου να εκτελεστούν έργα
καθαρισµού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας

1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Προωθητήρα γαιών)
1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (∆ιαµορφωτήρα γαιών)
1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (JCB)

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης
1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση).
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιµούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την
κοινή πείρα µαρτυράνε καταλληλότητα των επιλεγόµενων για το συγκεκριµένο έργο.
Υποβολή αιτήσεων και απαιτούµενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο άτοµο ή
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Τµήµα
Προσωπικού & Μισθοδοσίας, ∆ιοικητήριο, Μεσολόγγι-Τ.Κ. 302 00) εντός εύλογης προθεσµίας και όχι
πέραν των τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας, επισυνάπτοντας τα σχετικά
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα:
1. Αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του
υποψηφίου, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο Φορέα µέσα στο 12µηνο.
7. Ακριβές αντίγραφο της σχετικής άδειας

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις