ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs-offed

Ο Δήμος Μεγαρέων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων , κατηγορίας ΥΕ και ειδικότητας Εργατών , προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα :

Κατηγο ρία

Ειδικότη τα

Αριθμός ατόμων

Ειδικά και Τυπικά Προσόντα

Χρονική Διάρκεια

ΥΕ

Εργάτες για τις ανάγκες πυροπρ οστασίας

3

1. Να πληρούν τα γενικά
προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους
του πρώτου μέρους του

ν. 3584/07.

2. Δεν απαιτείται κανένα
ειδικό προσόν

Τρείς ( 3 )

μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτο/φο ισχύουσας Κάρτας Ανεργίας ή Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία)
4. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)
5. Υπεύθυνη δήλωση , ότι το αμέσως προηγούμενο 12μηνο , δεν έχει εργαστεί στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας (δίνεται από την Υπηρεσία)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων (Δ/νση: Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη Μέγαρα ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μεγαρέων και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου .

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις