ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-ere-the-jobs-are

ΜΕΣΣΗΝΙΑ – Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ προκειµένου να προσλάβει τρεις (3) ∆Ε
Ναυαγοσώστες µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου διάρκειας τριών (3) µηνών και µετά την υπ’ αριθ. 46159/2928/12-
6-2015 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε την οποία εγκρίθηκε η
υπ΄ αριθµ. 85/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆υτικής Μάνης,
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αίτηση µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στο Γραφείο Ανθρωπίνου ∆υναµικού και Μισθοδοσίας
του ∆ήµου ∆υτικής Μάνης, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από 24-
6-2015 έως και 29-6-2015.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα, στην ∆ιαύγεια και στον ισότοπο του ∆ήµου ∆υτικής Μάνης
(www. dimosdytikismanis.gr).

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις