ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs-sign1-620x350

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης
διάρκειας, για την αντιμετώπιση των αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Δομοκού.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ – Ο Δήμαρχος Δομοκού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού

3 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων – κοπή χόρτων, κλπ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1 – Δομοκός, Τ.Κ.35010, απευθύνοντάς την στο
Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, αρμόδιος υπάλληλος κος Παπαχρήστος
Γεώργιος, (τηλ. επικοινωνίας: 2232 3 50208).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Δομοκού, ήτοι από 15/8/2015 μέχρι και 19/8/2015 (ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης:
14/8/2015).

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις