ΣΕΡΡΕΣ – ΝΙΓΡΙΤΑ – Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης στο δήμο Βισαλτίας, κατά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α’), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-Jobsw logo

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101

κοινωφελής επιχειρηση

ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΗΡΩΩΝ 2 ΝΙΓΡΙΤΑ

ΠΕ-Δασκάλων ως εκπαιδευτικό προσωπικό

στα ΚΔΑΠ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας

Δύο (2) ΜΗΝΕΣ3

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους (το έντυπο χορηγείται από την Κοιν. Επιχείρηση) στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας, οδός Ηρώων 2 ( 2ος όροφος) – Νιγρίτα (αρμόδια υπάλληλος κ. Μπάγκαλα Αναστασία, τηλ: 23220 20314 & 23220 20329) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βισαλτίας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους υποβάλουν υποχρεωτικά & τα εξής δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Τίτλους σπουδών όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων ανά ειδικότητα.
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται.
4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα (το έντυπο χορηγείται από την Κοιν. Επιχ. Δήμου Βισαλτίας).
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται εάν τους τελευταίους 12 μήνες έχουν εργασθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακός εργαζόμενοι (το έντυπο χορηγείται από την Κοιν. Επιχ. Δήμου Βισαλτίας).
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
• Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων
πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΑΣΕΠ ).

• Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης , να μην έχουν κώλυμα κατά του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/1994.

• Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών , όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.

• Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βισαλτίας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας με σύνταξη σχετικού πρακτικού ανάρτησης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]