ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-re-hiring-fb88a9b2d6

Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 34 ηµεροµίσθια από την
ηµεροµηνία πρόσληψής τους και µέχρι 30-11-2015) συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων µε ειδικότητα
εργάτες αποθήκης για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς
στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
Κύριο έργο των εργατών αποθήκης θα είναι η φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση των υλικών δακοκτονίας,
καθώς και η παράδοση αυτών στους εργολάβους δακοκτονίας από την αποθήκη δακοκτονίας της ∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα,
που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων θέσης που επιλέγουν

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση µε συνηµµένα τα αναφερόµενα δικαιολογητικά, στα
γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακών Ενότητων Μαγνησίας & Σποράδων
Ιωλκού- Αναλήψεως
∆οικητήριο- 380 01 Βόλος
(τηλ. επικοινωνίας: 2421352425-444 )

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από 18/6/2015
(επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας µας) έως
και 22/6/2015.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις