ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-97118582ztemp

 

ΠΕΛΛΑΗ ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκύδρας ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά τριών ατόµων (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σκύδρας που
εδρεύει στην Σκύδρα

1 ∆Ε Βοηθό τεχνίτη Υδραυλικό
1 ∆Ε Χειριστής µηχανηµάτων Έργων (jcb)
1 ΥΕ Βοηθό Εργάτη-Εργάτρια γενικών καθηκόντων

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆.Ε.Υ.Α
Σκύδρας ∆/νση: Π.Μέλα 44 Τ.Κ 58500 Σκύδρας υπόψιν κ Μ.Φαντίδου(τηλ.
επικοινωνίας: 23810 81-575). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο
κατηγορίας προσωπικού ( ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και
συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση
προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε
εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο
αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων
(κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας
µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία
λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά
νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας
µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις