ΑΤΤΙΚΗ – Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι την 31/07/2016 με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2015-2016, ως εξής:

  • Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 23 Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με οποιαδήποτε Ειδικότητα
  • Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 2 Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα ειδικής αγωγής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση -έντυπο με κριτήρια επιλογής
2) Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κ.τ.λ.
3) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
4) Φωτοτυπία του πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή
ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
8) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος/η
9) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων
ασφαλιστικών ταμείων) ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση
Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα
και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου
(Διεύθυνση: Κάλχου 48-50) για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της
δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, ενώ για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται
στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (τηλ.
επικοινωνίας: 210-2691502). Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες, και αναρτάται στονΠίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ιλίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ilion.gov. gr)

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ