ERGASIA-JOBS-ΕΡΓΑΣΙΑ-ET3456

ΑΡΚΑΔΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – Πρόσληψη στον Δήμο Γορτυνίας: έξι (6) ατόμων οδηγών αυτοκινήτου, Δέκα τεσσάρων (14) ατόμων ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων και τεσσάρων (4) ατόμων ΥΕ Πυροφυλάκων για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας του Δήμου (αντιπυρική περίοδος) έτους 2015 με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τρεις μήνες η διάρκεια των οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Οκτωβρίου 2015

ΕιδικότηταΑριθμός ατόμωνΕιδικά τυπικά προσόντα
ΔΕ29 οδηγών αυτοκινήτου

έξι

(6)

Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμ ας εκπαίδευσης ή ττρωτοβάθμ ας εκπαίδευσης. Εν έλλειψη των ανωτέρω ισχύουσα ερασιτεχνική άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας και οποιασδήποτε τίτλος εκπαίδευσης.

ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων (14)

Δεν απαι τούνται τυπι κά προσόντα
ΥΕ Πυροφυλάκωντέσσερα (4)Δεν απαι τούνται τυπι κά προσόντα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. – Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. – Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. – Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
4. Σε περίπτωση που υποβληθούν περι σσότερες αι τήσει ς υποψηφίων από τον αριθμό ατόμων που ζητούνται ανά ειδικότητα με τα ίδια προσόντα θα ληφθεί υπόψη η απόλυτη σει ρά προτεραι ότητας υποβολής της αίτησης στο Δήμο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η διάρκεια απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα ( 12 ) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης γι α την οποία ο υποψήφι ος πρόκει ται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στον Δήμο Γορτυνίας, Τμήμα ανθρώπινου Δυναμικού, Δημητσάνα, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσης ( δηλαδή από 18-05-2014 έως και 22-05-2014).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομι κής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών(όπου απαιτείται).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α)
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ1 υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παρεγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση β) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν απασχολήθηκε σε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ της παρ. 1, του άρ. 14 , του ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός ο υποψήφιος έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι , σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακρι βή χρονι κή δι άρκει α της απασχόλησής του (έναρξη – λήξη ).

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις