Έγκριση σύναψης εκατόν σαράντα πέντε (145) συμβάσεων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διακοσίων εξήντα τεσσάρων (264)
συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών
της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι τη σύναψη εκατόν σαράντα πέντε (145) συμβάσεων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διακοσίων εξήντα τεσσάρων (264) συμβάσεων
μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των Δήμων και ΝΠΔΔ αυτών που παρέχουν υπηρεσίες
έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έως
έντεκα (11) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΩΓ75465ΦΘΕ-5Η8_Page_2

ΩΓ75465ΦΘΕ-5Η8_Page_3

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (234/Α΄), καθώς και τις διατάξεις του πδ 524/1980, κατά περίπτωση.

Δείτε όλη την απόφαση εδώ


 

Έγκριση σύναψης εξακοσίων είκοσι πέντε (625) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

7ΣΘ7465ΦΘΕ-8ΧΓ_002

7ΣΘ7465ΦΘΕ-8ΧΓ_003

 

7ΣΘ7465ΦΘΕ-8ΧΓ_004

Δείτε όλη την απόφαση εδώ


 

Έγκριση σύναψης τετρακοσίων εξήντα μιας (461) συμβάσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τη στελέχωση των ΝΠΙΔ της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

7ΤΜ3465ΦΘΕ-60Φ_002

 

7ΤΜ3465ΦΘΕ-60Φ_003

Δείτε όλη την απόφαση εδώ


Έγκριση σύναψης τετρακοσίων ογδόντα (480) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των ΝΠΙΔ της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

6ΠΑΤ465ΦΘΕ-ΙΣ0_002

 

6ΠΑΤ465ΦΘΕ-ΙΣ0_003

 

Δείτε όλη την απόφαση εδώ


Έγκριση σύναψης εκατόν ογδόντα πέντε (185) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και εκατό (100) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

7ΚΙ4465ΦΘΕ-ΙΡΨ_002

7ΚΙ4465ΦΘΕ-ΙΡΨ_003

Δείτε όλη την απόφαση εδώ

[quote]ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προκηρύξεις προγραμματίζονται ξεχωριστά η κάθε μία από τους Φορείς [/quote]

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις