ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-k_64099045

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ – Η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση πολιτισμού, περιβάλλοντος και αθλητισμοί Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι ένα (21) ατόμων εποχικού προσωπικού , με τα αντίστοιχα προσόντα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ)

18

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

Δέκα (10) εργάσιμων ημερών (Από 6|7|2015 έως 17|7|2015)

ναυαγοσώστες

3

Πτυχιούχοι Ναυαγοσώστες

Δέκα (10) εργάσιμων ημερών (Από 6|7|2015 έως 17|7|2015)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).
3. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας (για την ειδικότητα των Ναυαγοσωστών)
4. Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. ή κάρτα ανεργίας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ’ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης .

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις