ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-pJobsofTheWeek-13

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την υλοποίηση του
καλοκαιρινού προγράμματος «Παιδί και θάλασσα έτους 2015».

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, η Πρόεδρος προτείνει να
προχωρήσει η Επιχείρηση σε πρόσληψη εποχικού προσωπικού, συνολικού αριθμού είκοσι ένα
(21) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι
δύο (2) μηνών

18 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ)
3 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

Ο αριθμός των προσληφθέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων ατόμων στο πρόγραμμα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς
είναι:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως
ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).
3. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας (για την ειδικότητα των
Ναυαγοσωστών).
4. Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. ή κάρτα ανεργίας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως
προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό
πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού
υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που
έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την
ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής
Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης)
καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ., μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης.
Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Επιλογής Ειδικού
(καλλιτεχνικού –εκπαιδευτικού) Προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης, όπως αυτή
συστήθηκε με την υπ’αριθμ. 5/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης.
Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της
Επιχείρησης καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (site) της Επιχείρησης. Κατά των
ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του
Δ.Σ. της Επιχείρησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο
πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση τους.

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις