ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-Jobs-Offered

ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού 20 ΑΤΌΜΩΝ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Πυροπροστασίας κατά αριθμό και ειδικότητα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ3ΜΗΝΕΣ20
ΣΥΝΟΛΟ20

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
– Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
-Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/07

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν, , τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας -Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/07 (χορηγείται από την υπηρεσία) -Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου (χορηγείται από την υπηρεσία) -Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας αν υπάρχει

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, από 03/07/2015 έως και 10/07/2015.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις