ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-G_Jobs_banner

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόµων µε σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, µε σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών και ειδικότερα

την πρόσληψη (8) οχτώ ατόµων ειδικότητας ∆Ε Οδηγών Πυροσβεστικού Οχήµατος και

δώδεκα (12) ατόµων, ειδικότητας Εργατών Γενικών Καθηκόντων – Πυροφύλακες,

για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας για την πρόληψη ενδεχόµενων πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του ∆ήµου , κατά την θερινή περίοδο, έτους 2015.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για τις θέσεις των Οδηγών
– Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Για τις θέσεις των Εργατών Γενικών Καθηκόντων – Πυροφυλάκων
– ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.
2 του άρθρου 5 του Ν. 25271997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους , πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης για τις θέσεις των οδηγών
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕ∆
5. Εκκαθαριστικό εφορίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από
26/5/2015 έως και 4/6/2015 , στο ∆ηµοτικό κατάστηµα (1ος Όροφος, κ. Βάρναλη 76-78,
Πετρούπολη) στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες.

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις