ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-G_Jobs_banner

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών -3-
μηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας ακάλυπτων
χώρων του Δήμου, την παροχή βοήθειας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κενά οικόπεδα του Δήμου
καθώς και σε περιοχές του Νομού Αττικής εφόσον χρειαστεί, συνολικής χρονικής διάρκειας τριών -3- μηνών.

17 ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων
3 ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή.
H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 12/06/2015 και τελειώνει τη Δευτέρα
22/6/2015.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Γραφείο Προσωπικού (3ος όροφος), Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ 173 43
Άγιος Δημήτριος Αττικής.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α) στην υπηρεσία μας και β) στο δικτυακό
τόπο της υπηρεσίας μας (www.dad.gr).

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις