ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ – Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι ΙΔΟΧ) με συνολικά δύο (2) καθηγητές μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, που εδρεύει στη Λάρισα, Πλατεία Λαού ΤΚ 41221 με αντικείμενο: τη «διδασκαλία μουσικής» συνολικής διάρκειας επτά μηνών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Α/ΑΤόπος εκτέλεσηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
1Δημοτικό Ωδείο ΛάρισαςΔΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα κιθάρας7 μήνες1
2Δημοτικό Ωδείο ΛάρισαςΔΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα τρομπόνι7 μήνες1
ΣΥΝΟΛΟ2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με ταχυμεταφορές (courier), στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Πλατεία Λαού,
41221 Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κου Χρήστου Μπαντούλη (τηλ. Επικοινωνίας 2410-536886, 2410-531960) τα ακόλουθα νομίμως δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (υπόδειγμα στο site www.dodiolar.com )
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις),
3. Φωτοαντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών, συνοδευμένα με βεβαιώσεις για τη
βαθμολογία των, όπως απαιτούνται ως προσόντα από την προκήρυξη,
4. Φωτοαντίγραφο όλων των βεβαιώσεων που απαιτούνται σύμφωνα με την
προκήρυξη,
5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εκπλήρωση των
στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μια μόνο αίτηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύει ο αποκλεισμός του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δ.Ω.Λ., εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και συγκεκριμένα από Τετάρτη 25-11-2015 μέχρι Παρασκευή 04-12-2015. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες μόνο και κατά τις ώρες 09:00 -13:00.

Η συνέντευξη-ακρόαση των υποψηφίων όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη ενότητα θα γίνει τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και κατά τις ώρες 09:00-14:00 στο χώρο του Δ.Ω.Λ.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:
2410536886 2410531960 2410250956
Καθημερινά από 09:00-13:00.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ