ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs_offered

ΚΡΗΤΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Ο ∆ηµοτικός Οργανισµός ∆ήµου Βιάννου, ύστερα από την υπ’ αριθ.11/2015 απόφαση του
∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου δύο µηνών, συνολικού αριθµού δύο ατόµων (2 άτοµα), προς κάλυψη των
αναγκών της για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα και χρονική περίοδο:

1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
1 ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
3. Πιστοποιητικό Γέννησης
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους
µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο (12µηνο) από
την τελευταία ηµέρα της νέας σύµβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό
πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία
που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια απασχόλησής τους (έναρξη και λήξη).
6. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών για τη θέση ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού. Σε περίπτωση
πτυχίου ή τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Βιάννου (∆/νση:
Άνω Βιάννος, τηλ: 2895340130) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο κ. Συγγελάκης
Χαράλαµπος κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία
πέντε (5) ηµερών από την επόµενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου
Βιάννου, δηλαδή από 22-07-2015 έως και 26-07-2015.

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις