ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-careers-at-paraco-gas

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ν.Π.∆.∆ «ΑΡΩΓΗ»
Ο ∆ΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες
µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, συνολικού αριθµού δύο
(2) ατόµων

1 TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Ελλείψει αυτού ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
1 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη της επόµενης
εξαίρεσης.
B. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου
Σουλίου, έναντι των υποψηφίων και ανεξαρτήτως των προσόντων των υπολοίπων.

Γ.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο όψεων).
2. Φωτοαντίγραφο Βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση οικείου ∆ήµου, για απόδειξη της εντοπιότητας.
5. Κάρτα ανεργίας ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος είναι
άνεργος.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που
προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν.
3584/07.
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει
κώλυµα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύµβασης
εξαρτηµένης εργασίας µε το ∆ήµο µας µέσα σε συνολικό διάστηµα
δώδεκα µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται µε αφετηρία το
τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να
προσληφθεί και προς τα πίσω.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου
Σουλίου, στην Παραµυθιά (στο ισόγειο του παλαιού ∆ηµαρχείου) και ώρες 9.00
π.µ- 13.00 µµ. Αρµόδια για την παραλαβή θα είναι η υπάλληλος κα Αναγνώστου
Χρυσαυγή (τηλ. επικοινωνίας 26660 23215) . Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία επτά (7)
ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της ανακοίνωσης στο χώρο
ανακοινώσεων του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆., δηλαδή από 27/05/2015 έως και
02/06/2015

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις