00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0003

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ – Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2015-2016 , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (02) ατόμων καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) μηνών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων , ειδικότητες , με τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες Διακόσμησης ΤΕ18μήνες

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ειδικότητας ή Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ή εργαστήρια . Προϋπηρεσία:

Διδακτική αποδεδειγμένη σε Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές. Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.

Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα. Καλλιτεχνική δραστηριότητα:

Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Προσωπική: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ Μαθητών: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ

αποδεδειγμένη με παραστατικά

Πρακτική-δοκιμασία: μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση

Επιμορφωτές /Διδάσκοντες Λαϊκής Τέχνης ΔΕ18μήνες

Τίτλοι σπουδών. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σε εργαστήρια.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιώσεις εργαστηρίων οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίζουν συστατικές επιστολές που να αποδεικνύουν τη σχέση τους με το αντικείμενο.

Προϋπηρεσία:

Διδακτική αποδεδειγμένη σε Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές. Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Προσωπική: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ Μαθητών: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ αποδεδειγμένη με παραστατικά

Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Ακριβές φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας τους
2. Ακριβές φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα
• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα

5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας
Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα της ειδικότητας.
6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (μόνο εάν είναι άνεργος πάνω από 6 μήνες)
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
Ότι ο επιμορφωτής αφού επιλεγεί θα διδάξει σε όποιο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου υπάρξει ανάγκη (Ενότητες Πανοράματος, Πυλαίας, Χορτιάτη, Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου)
8. Για την καλλιτεχνική παρουσία και το πορτφόλιο πλήρη φάκελο με βιογραφικό και παραστατικά για τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις με έργα προσωπικά και έργα μαθητών .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313.301013), κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, από την Δευτέρα 05.10.2015 και για δέκα (10) ημέρες έως και την Τετάρτη 14.10.2015.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις