ΚΩΣ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – Ανακοινωση για την πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Κω να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου της παροχής υπηρεσιών στο Συμβουλευτικό Δημοτικό Πολυιατρείο Κω.

ergasia-εργασια-sdfsdf

ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΩ

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ1

Ένα (1) έτος από

την υπογραφή

της

σύμβασης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΩ

ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ1

Ένα (1) έτος από την

υπογραφή

της

σύμβασης

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα, με ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ως εξής:

Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Δημοτικού Πολυιατρείου Κω για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου Κω.

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Το Συμβουλευτικό Δημοτικό Πολυιατρείο Κω.

Για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
1. Έντυπη αίτηση.

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
3. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
5. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου της αντίστοιχης Ιατρικής ειδικότητας.
6. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενης με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/2986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

8. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας (εφόσον υπάρχει).

9. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Β) ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

1. Έντυπη αίτηση.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας(ΤΕ) και

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριων Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε, για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του Ν.3252/2004.
5. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψήφιους της παραπάνω κατηγορίας, είναι δυνατή η πρόσληψη με:
1. Έντυπη αίτηση.

2. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή (ν. 3919/2011 & 4038/2012).
4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3, 85300 Κως, υπ’ όψη κας Κικέ Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2242020440).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και η προηγούμενη εμπειρία των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 17/10/2015 έως και 26/10/2015

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]