ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-G_Jobs_banner

Ο Δήμος Ικαρίας
Ανακοινώνει
Ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών,
προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Ικαρίας, όπως παρακάτω :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΡΑΧΩΝ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : ΔΥΟ (2)

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
1.- Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους
ταυτότητας.
2.- Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
Ν. 3584/2007, καθώς και για τη μη ύπαρξη κωλύματος υπέρβασης της
2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ικαρίας
στις Ράχες , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών, λόγω του κατεπείγοντος από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας
ανακοίνωσης στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Ικαρίας (δηλ. μέχρι και
29/6/2015

Ο Δήμος Ικαρίας
Ανακοινώνει
Ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών,
προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Ικαρίας, όπως παρακάτω :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΡΑΧΩΝ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : ΔΥΟ (2)

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
1.- Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους
ταυτότητας.
2.- Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
Ν. 3584/2007, καθώς και για τη μη ύπαρξη κωλύματος υπέρβασης της
2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ικαρίας
στις Ράχες , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών, λόγω του κατεπείγοντος από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας
ανακοίνωσης στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Ικαρίας (δηλ. μέχρι και
29/6/2015