ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs-sign1-620x350

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η πρόσληψης προσωπικού χειριστών μηχανημάτων έργου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜ-Θ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

1 ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑΣ) – ΦΟΡΤΩΤΗ
1 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB)

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Διοικητικού-
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας- Εθνικής
Αντίστασης 20 – Τ.Θ. 1168 – Τ.Κ. 65110 – Καβάλα) 2ος όροφος γραφ. 233, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, εντός πέντε (05) εργασίμων ημερών από της επομένης της σχετικής δημοσιεύσεως στον
Τοπικό Τύπο, ήτοι από 12/10/2015 έως και 16/10/2015. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής
της αίτησης, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής
από τα ΕΛ.ΤΑ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις