ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη ατόμων για την κάλυψη δεκαπέντε (15) θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες με ωριαία αποζημίωση, και αριθμό θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ*Επιπλέον απαραίτητα προσόντα
101ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ1*εμπειρία σε πρόγραμμα προετοιμασίας αθλητικών εξετάσεων για εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές
102ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ1
103ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ2
104ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ1*άδεια ασκήσεως προπονητή χειροσφαίρισης
105ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ1
106ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ3*γνώσεις αεροβικής-yoga -pilates
107ΜΑΖΙΚΟΣ ΛΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ2*γνώσεις αεροβικής γυμναστικής
108ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ1
109ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ1*πιστοποίηση ναυαγοσωστικής
110ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ1*γνώσεις αεροβικής γυμναστικής
111ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ1
ΣΥΝΟΛΟ15

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 .Αίτηση
2.Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή και ότι και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
8. Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθοδοτικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
10. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία
αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
11 .Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 27/11/2015 και για δέκα (10) ημέρες, έως και 7/12/2015 ώρες 9:00 – 14:00 στα γραφεία του Ο.Α.Π. Δήμου Κορυδαλλού (Διεύθυνση Σολωμού 2-4, Κορυδαλλός, Τηλ. Επικοινωνίας 2104944364 ή 5). Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ο.Α.Π. Δήμου Κορυδαλλού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ