ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-k_64099045

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, τρίμηνης (3μηνης) απασχόλησης

Ο Δήμος Πεντέλης στην ΑΤΤΙΚΗ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, προς αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών -Προληπτικός Καθαρισμός,
Κεντρικών κ.λ.π. οδικών αρτηριών , αλσών πάρκων αρμοδιότητας μας καθώς και
γύρω από κτιριακές υποδομές (Νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κλπ) από βλάστηση για
τη μείωση κινδύνου πυρκαγιών, η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού
της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών
και οικοπεδικών εκτάσεων, στις Δημοτικών Ενότητας Μελισσίων, Νέας Πεντέλης
και Πεντέλης) , στελέχωση των παρατηρητηρίων-πυροφυλακίων ζώνης ευθύνης του
Δήμου μας και του ΚΕΠΙΧ καθώς και η επάνδρωση των οχημάτων αμέσου
επεμβάσεως για την πρόληψη πυρκαγιών – για την εξής κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

15 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την εξής
υπεύθυνη δήλωση:
α) πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (Άρθρο 69 του Ν.
3584/2007 και Άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001),
β) δεν έχω κώλυμα τρίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004
(ΦΕΚ 134/19-07-2004/Τεύχος Α’). Δεν έχω συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου με τον Δήμο Πεντέλης , με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών κατά τους
προηγούμενους τρεις (3) μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία
ανακοίνωσης της παρούσας.
γ) δεν έχω κώλυμα τρίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 1434/28-06-2007/ΤεύχοςΑ’) όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει . Δεν έχω συνάψει καμία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με φορέα του
Δημοσίου Τομέα, της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει του τρεις (3) μήνες μέσα σε
χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών
δ) δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα , με την
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 2207/1994 δηλ. δεν
έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή ,
υπεξαίρεση , απάτη , εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση , απιστία περί την υπηρεσία , δεν είμαι υπόδικος , δεν έχω στερηθεί τα
πολιτικά μου δικαιώματα, δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, δεν
έχω απολυθεί από άλλη δημόσια υπηρεσία λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής
λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά
μου κατά την τελευταία 5ετία και
ε) διαθέτω τη υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας , πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του
Δήμου Πεντέλης (Δ/νση: Καλαμβόκη 2α
Μελίσσια τηλ: 2132050077) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε εργασίμων (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 8/6/2015 έως και 12/05/2015

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις