Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), στο πλαίσιο της ανάγκης πλήρωσης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, για την κάλυψη των θέσεων διδακτικού προσωπικού και προσωπικού συνοδείας καλλιτεχνικών μαθημάτων ως εξής:

Α) Καθηγητές Τεχνικών Μαθημάτων

  • Κλασικού χορού (μπαλέτο) 3 (τρεις) Κωδ. Ειδικότητας (01)
  • Σύγχρονου χορού 5 (πέντε) Κωδ. Ειδικότητας (02)
  • Χορογραφίας 1 (μια) Κωδ. Ειδικότητας (03)
  • Ρυθμικής 1 (μια) Κωδ. Ειδικότητας (04)

Β) Πιανιστών-Συνοδών καλλιτεχνικών μαθημάτων
• Πιανίστες-Συνοδοί 4 (τέσσερις) Κωδ. Ειδικότητας (05)

Καλεί
τους ενδιαφερόμενους, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία έως διακόσιες (200) ώρες μηνιαίως, στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, για το διδακτικό έτος 2015-2016, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξειδικευμένοι στους τομείς του Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, της Χορογραφίας, της Ρυθμικής και της Συνοδείας καλλιτεχνικών μαθημάτων, από 25 Νοεμβρίου 2015 έως και 4 Δεκεμβρίου 2015

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες*.
2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο (Ν.Δ.3832/1958).
3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996).
4. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη 1951 έως και 1994 (Π.Δ. 403/1987, ΦΕΚ 179 Α’).
5. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, και κατατάσσονται στο τέλος του τελικού αξιολογικού πίνακα.
6. Να είναι υγιείς.

*Σημειώνεται ότι για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος από την απόκτησή της, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων με την παρούσα εγκύκλιο. Επίσης, απαιτείται πιστοποίηση για την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, την οποία θα παράσχει η τριμελής επιτροπή που θα διενεργήσει τις προσλήψεις (Ν.2431/30-09-1996, άρθρο 2, παρ. 3).

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού και ωρομίσθιων πιανιστών-συνοδών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις :
1. Του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 342/1976 « Περί του Οργανισμού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (ΦΕΚ 138/Α/1976),
2. Των άρθρων 23, 24 και 27 του Π.Δ. 598/1985 «Κατάταξη της Κ.Σ.Ο.Τ. στην Ανώτερη Βαθμίδα Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, οργάνωσης και λειτουργία αυτής » (ΦΕΚ
212/Α/18-12-1985),

3. Του Π.Δ. 314/1985 «Ειδικές Εξαιρέσεις σχετικά με το ανώτατο όριο ηλικίας Καλλιτεχνικού και Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου των Ν.Π.Δ.Δ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών» (ΦΕΚ
114/Α/31-5-1985),
4. Του άρθρου 3 παρ. 1γ και 1δ του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί Μέτρα και Δράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α/24-12-1997),
5. Του άρθρου 1, παρ. 2 εδ. β του N. 3812/2009 « Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009),
6. Την Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 (ΦΕΚ 280/A/28-12-2006) « Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 35/18-12-2013 (ΦΕΚ 280/A/19-12-2013).
7. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παρ. Ζ, υποπαρ. Ζ5 εδ. 2 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» ( ΦΕΚ 222/A/12-11-2012)
8. Το υπ’αριθ. πρωτ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/54092/18326/16270/774//28-07-2015 αίτημα του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση πρόσληψης τριάντα ενός (31) καθηγητών και οκτώ (8) πιανιστών-συνοδών για τα σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης,

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ2/50042//12-08-2015 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης,
10. Την υπ’αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./116/25106//27-10-2015εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ. όπως ισχύει.
11. Το υπ’ αριθ. 602/30-10-2015 πρακτικό του Δ.Σ. της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης για την πρόσληψη Καθηγητών και πιανιστών συνοδών καθώς και την κατανομή θέσεων του διδακτικού προσωπικού της Κ.Σ.Ο.Τ. ανά ειδικότητα.
12. Την ύπαρξη πιστώσεων στον Προϋπολογισμό της Κ.Σ.Ο.Τ. ( ΚΑΕ 0274 και 0551).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1. Η αίτηση έχει τη μορφή ειδικού εντύπου και εμπεριέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία, επέχει δε για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται. Την αίτηση προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Ομήρου 55) και από την ιστοσελίδα της Κ.Σ.Ο.Τ. (www.ksot.gr).

2. Οι υποψήφιοι αποστέλλουν την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά ή την υποβάλουν οι ίδιοι στο Γραφείο Εκπαίδευσης της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, στη διεύθυνση Ομήρου 55 – 106 72 Αθήνα.

Στην Αίτηση επισυνάπτονται:
α. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
β. Αντίγραφα των πτυχίων, διπλωμάτων, τίτλων σπουδών ή μεταπτυχιακών τίτλων όλων των επιπέδων, τα οποία διαθέτουν.
γ. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας, συνοδευόμενες από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 μαζί με αντίγραφα του βιβλιαρίου κύριας ασφάλισης και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εάν από τα προηγούμενα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, ή ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής, ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. δ. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτοαντίγραφα από προγράμματα παραστάσεων (με σημειωμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
ε. Βεβαιώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συναφών προς το αντικείμενό τους ιδιωτικών σπουδών.
Αιτήσεις υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα παραπάνω ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, δε λαμβάνονται υπόψη από την Τριμελή Επιτροπή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Οι υποψήφιοι υποβάλουν αυτοπροσώπως, ή αποστέλλουν την αίτηση (η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986) και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά στο Γραφείο Εκπαίδευσης της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης.

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης Προς την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης διά του Γραφείου Εκπαίδευσης Ομήρου 55, Αθήνα, Τ.Κ. 106 72

Στην Αίτηση επισυνάπτονται:

α. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια υποβάλουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού με αναγραφή της Ελληνικής καταγωγής, της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι κατά την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

γ. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

δ. Αντίγραφα των πτυχίων, διπλωμάτων, τίτλων σπουδών ή μεταπτυχιακών τίτλων όλων των επιπέδων, τα οποία διαθέτουν.

ε. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας, προσηκόντως αιτιολογημένης (βλ. κεφ. Γ «Διαδικασία Υποβολής»).

στ. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτοαντίγραφα από προγράμματα παραστάσεων (με σημειωμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ζ. Βεβαιώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συναφών προς το αντικείμενό τους ιδιωτικών σπουδών.

Στην αίτηση θα πρέπει, εκτός των άλλων στοιχείων, να αναφέρεται ευκρινώς η διεύθυνση και τα τηλέφωνα (οικίας και κινητό), καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψήφιου.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ